Gebruiksvoorwaarden

DEFINITIES

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

a) “Content”: alle inhoud die via Zolistig.nl wordt gepubliceerd, waaronder tekst, foto’s, video’s en computerprogrammatuur, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard is. Daar waar in deze Gebruiksvoorwaarden “Zolistig.nl” staat, wordt daaronder mede verstaan de daarop gepubliceerde Content;
b) “Gebruik”: het gebruik van Zolistig.nl in de ruimste zin van het woord, waaronder het bekijken van Zolistig.nl en het downloaden en uploaden van Content;
c) “Gebruiker”: iedereen die Gebruik maakt van Zolistig.nl;
d) “Gebruikerscontent”: alle door een Gebruiker aan Zolistig.nl aangeboden Content;
e) “MARATHONM”: MARATHON MANSION V.O.F., de uitgever van Zolistig.nl;
f) Zolistig.nl: alle door MARATHON MANSION V.O.F. onder deze naam uitgegeven digitale uitgaven, waaronder een (mobiele) website en verschillende (mobiele) applicaties.

TOEPASSELIJKHEID EN REIKWIJDTE

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het Gebruik van Zolistig.nl. Door het Gebruik van Zolistig.nl verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle (intellectuele) eigendomsrechten ten aanzien van Zolistig.nl, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten bij MARATHON MANSION V.O.F. en/of bij haar licentiegevers. Het bezoek en/of Gebruik van Zolistig.nl impliceert geen overdracht, licentie of ander (gebruiks-)recht met betrekking tot deze rechten, tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is bepaald.
MARATHON MANSION V.O.F. behoudt zich de auteursrechten ten aanzien van (de inhoud en vormgeving van) Zolistig.nl uitdrukkelijk voor. Het is, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van MARATHON MANSION V.O.F., dan ook niet toegestaan (delen van) Zolistig.nl te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. MARATHON MANSION V.O.F. bepaalt van geval tot geval of deze toestemming wordt verleend en zo ja, onder welke voorwaarden.
Het is toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van MARATHON MANSION V.O.F. naar Zolistig.nl te linken en/of Content te embedden. Het framen van Zolistig.nl is daarentegen niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om de beveiliging van Zolistig.nl of onderdelen daarvan te omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het Gebruik daarvan door derden te belemmeren of te beperken.

DISCLAIMER

MARATHON MANSION V.O.F. stelt Zolistig.nl met zorg samen. Niettemin geeft MARATHON MANSION V.O.F. geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van Zolistig.nl. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen (waaronder advertenties) op Zolistig.nl zijn die van de betreffende auteur(s), adverteerder(s) en/of andere Gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van MARATHON MANSION V.O.F..
MARATHON MANSION V.O.F. is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) uitgaven van derden waarnaar, bijvoorbeeld via een link, op Zolistig.nl wordt verwezen.
MARATHON MANSION V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van Zolistig.nl dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid Zolistig.nl te Gebruiken, door welke oorzaak dan ook.

GEBRUIKERSCONTENT

Gebruikerscontent mag:
niet in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of MARATHON MANSION V.O.F.;
niet kwetsen, discrimineren, aanzetten tot geweld of tot het plegen van strafbare feiten, niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden dan wel pornografisch materiaal of commerciële inhoud bevatten;
geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevatten die Zolistig.nl kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade toe kan brengen aan MARATHON MANSION V.O.F. en/of andere Gebruikers.
Door het aanbieden van Gebruikerscontent verklaar en garandeer je dat je gerechtigd bent om deze Gebruikerscontent openbaar te maken, te verveelvoudigen en in licentie te geven aan MARATHON MANSION V.O.F. en overige Gebruikers conform het volgende:
met het aanbieden van Gebruikerscontent verleen je MARATHON MANSION V.O.F. een wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook in Zolistig.nl en andere uitgaven van MARATHON MANSION V.O.F., alsmede om de Gebruikerscontent op te slaan in (elektronische) bestanden;
met het aanbieden van Gebruikerscontent verleen je andere Gebruikers een wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om zich via Zolistig.nl toegang te verschaffen tot die Gebruikerscontent, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent, binnen de functionaliteiten van Zolistig.nl en voor zover dit onder deze Gebruiksvoorwaarden expliciet is toegestaan.
MARATHON MANSION V.O.F. behoudt zich het recht voor om:
Gebruikerscontent in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde, of desnoods zonder opgave van redenen;
Gebruikerscontent te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van deze Gebruikerscontent door derden te kunnen traceren. Het is niet toegestaan om een watermerk te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen;
opsporingsinstanties in te lichten over Gebruikerscontent die in strijd is met het in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde.

NOTICE-AND-TAKEDOWN PROCEDURE

MARATHON MANSION V.O.F. controleert op Zolistig.nl geplaatste Gebruikerscontent niet automatisch. Als je van mening bent dat op Zolistig.nl gepubliceerde Gebruikerscontent onmiskenbaar inbreuk maakt op jouw rechten, anderszins onrechtmatig dan wel strafbaar is, kun je dat melden via [mail of webformulier of andere wijze]. Vermeld daarbij duidelijk de volgende informatie:
– je naam, e-mailadres en telefoonnummer;
– om welke Content het gaat, inclusief de exacte URL van de pagina waarop de betreffende Content gepubliceerd is;
– de reden dat deze Content verwijderd zou moeten worden, jouw relatie tot deze Content (voor zover van toepassing);
– of sprake is van een spoedeisend belang;
– overige relevante informatie.
Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de melding zal MARATHON MANSION V.O.F. de ontvangst van het verzoek bevestigen aan de melder. MARATHON MANSION V.O.F. streeft ernaar het verzoek zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 10 werkdagen te beoordelen. Deze termijn kan verlengd worden als MARATHON MANSION V.O.F. aanvullende vragen heeft en/of aanvullend bewijs nodig heeft ter onderbouwing van het verzoek.
Als er naar de mening van MARATHON MANSION V.O.F. niet onmiskenbaar sprake is van een inbreuk op jouw rechten, onrechtmatige en/of strafbare Content, dan zal MARATHON MANSION V.O.F. je hiervan gemotiveerd op de hoogte stellen. Als er naar de mening van MARATHON MANSION V.O.F. wel onmiskenbaar sprake is van onrechtmatige en/of strafbare Content, dan zal MARATHON MANSION V.O.F. de betreffende Content verwijderen. Als MARATHON MANSION V.O.F. niet tot een eenduidig oordeel kan komen, dan stelt MARATHON MANSION V.O.F. Gebruiker die de betreffende Content heeft geplaatst op de hoogte van de melding, met daarbij het verzoek de inhoud te verwijderen of contact met de melder op te nemen. Indien de Gebruiker die de betreffende Content heeft geplaatst zich niet bekend wil maken aan de melder, is MARATHON MANSION V.O.F. –niettemin gerechtigd de haar bekende gegevens van de Gebruiker die de Content heeft geplaatst aan de melder ter beschikking stellen en/of de betreffende Content verwijderen.

AANSPRAKELIJKHEID

In geval van Gebruik van Zolistig.nl in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden ben je jegens MARATHON MANSION V.O.F. aansprakelijk voor de door MARATHON MANSION V.O.F. als gevolg daarvan geleden schade. Je vrijwaart MARATHON MANSION V.O.F. voor aanspraken van derden ter zake.
Daarnaast is MARATHON MANSION V.O.F. gerechtigd om Gebruikers die handelen met het in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde, de toegang tot Zolistig.nl te ontzeggen, bijvoorbeeld door het blokkeren van een IP adres.

WIJZIGINGEN

MARATHON MANSION V.O.F. behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan.

RECHTSKEUZE

Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 20 Juni 2015.